egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Minden települési önkormányzat köteles család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosítani a szociális vagy lelki problémákkal küzdő, illetve egyéb válsághelyzet megoldásához segítséget igénylő gyermekek, egyének és családok számára.

 

Magyarországon az Alaptörvény rögzíti, hogy az állam védi a család és a házasság intézményét, különös tekintettel a családi kapcsolat alapját képező szülő–gyermek viszonyra. Az állam elsősorban a gyermekek felelős felneveléséhez járul hozzá támogatások formájában. A családok támogatása elkülönül a szociális rászorultság alapján működtetett ellátórendszertől.

 

Családsegítő szolgáltatások

A család- és gyermekjóléti szolgálat a családsegítés keretében az alábbiakat biztosítja:

 

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés/pszichológiai tanácsadás;
 • szociális segítő munka;
 • közösségfejlesztő, egyéni, illetve csoportos programok és szolgáltatások;
 • nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatások;
 • válságkezelés és jogsegély.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat továbbá segítséget nyújt az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, valamint a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezésében, ügyintézésében is.

 

Tájékoztatás

A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatja a szülőt, illetve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi és lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével.

 

Információt nyújt a válsághelyzetben lévő várandós anyáknak is az őket, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról. Felvilágosítja őket a nyílt és titkos örökbefogadás lehetőségéről és joghatásairól, valamint közli az örökbefogadó szülőkkel, hogy milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe az örökbefogadás utánkövetése körében, és segíti őket az utánkövetést végző szervezet felkeresésében.

 

Szociális segítőmunka

A család- és gyermekjóléti szolgálat segíti az érintetteket a családjukban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, valamint a családban élő gyermek gondozásában és ellátásának megszervezésében. Szükségleteik kielégítése, problémájuk megoldása, céljaik elérése érdekében a szolgálat számba veszi és mozgósítja a segítséget igénybe vevők erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a problémák megoldása, illetve az újabb problémák megelőzése érdekében.

 

Összehangolja az esetkezelésben közreműködő szakemberek munkáját, és velük közösen, esetmegbeszéléseken azonosítja a problémákat, tisztázza a vállalt feladatokat, megtervezi a segítő folyamatot.

 

Készenléti szolgálat

Az észlelő- és jelzőrendszer fontos részét képezi a család- és gyermekjóléti központok által működtetett készenléti szolgálat, amely állandóan hívható telefonszámon érhető el. Célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő tájékoztatás, tanácsadás és szakszerű segítségnyújtás.

 

A területileg illetékes készenléti szolgálat telefonos elérhetősége a helyi önkormányzat honlapján érhető el.

 

A készenléti szolgálat mellett az országos Kék Vonal gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat éjjel-nappal ingyenesen, anonim módon hívható a 116-111-es számon.

 

Kapcsolattartási ügyelet

A kapcsolattartási ügyelet biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt, illetve – amennyiben szükséges – egy további fél/szakember jelenlétét, aki közvetítő szerepet tölt be a felek között. A kapcsolattartási szolgáltatásra általában egyes hatósági eljárások ideje alatt vagy hatósági döntések következményeként van szükség.

 

Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka elsődleges feladata a magatartásával testi, lelki és értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, csellengő gyermek segítése a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programokat szervezésével. Elősegíti továbbá, hogy a lakóhelyéről önkényesen eltávozó vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek visszakerüljön a lakóhelyére.

 

Kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka feladata a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel folytatott együttműködésben.

 

A közreműködő szakember köteles intézkedni, amennyiben gyermekelhanyagolást vagy gyermekbántalmazást észlel a kórházi gyermekosztályon. Továbbá együttműködik az illetékességi területén működő kórházak felnőtteket ellátó, főként pszichiátriai és rehabilitációs osztályaival is.

 

Iskolai szociális munka

Az iskolai szociális munkában közreműködő szakember támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermek, a gyermek családja és a köznevelési intézmény pedagógusai részére. Ennek során egyéni és csoportos formában segíti a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedésében, valamint a tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges képességei fejlesztésében.

 

Javaslattétel hatósági intézkedésre

A család- és gyermekjóléti központ javaslatot tehet a gyámhivatal részére az alábbiak vonatkozásában:

 

 • a gyermek védelembe vételére;
 • a gyermek megelőző pártfogására;
 • a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére;
 • a gyermek nevelésbe vételére, családba fogadására;
 • a gyermek harmadik személynél történő elhelyezésére;
 • a családba fogadó gyám kirendelésére;
 • a tankötelezettség teljesítésének előmozdítására;
 • a gyermek gondozási helyének megváltoztatására;
 • családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására.

 

Gyermek családból történő kiemelése, illetve visszahelyezése

Magyarországon törvény írja elő, hogy a kiskorú gyermeknek joga van a testi, szellemi, lelki és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez. Joga van továbbá ahhoz, hogy segítséget kapjon a családban történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához és a társadalomba való beilleszkedéséhez. A törvény azt is leszögezi, hogy a kiskorú gyermek csak saját testi, lelki és szellemi fejlődése érdekében, meghatározott esetekben és módon választható el a szüleitől vagy más hozzátartozóitól.

 

Kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad elválasztani a kiskorú gyermeket a családjától. Az állam kötelessége, hogy ilyen esetben szükség szerint biztosítsa a kiskorú gyermek családon belüli ellátásának feltételeit.

 

A családjától elválasztott kiskorú gyermeknek a legrövidebb időn belül vissza kell kerülnie családjához, amennyiben ennek törvényben meghatározott feltételei teljesülnek.

 


 

Jogszabályi háttér

 

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről
 • 15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 55/2015. (XI. 30.) EMMI-rendelet egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

KULCSSZAVAK
család  |   tanácsadás  |   kríziskezelés  |   krízishelyzet  |   gyermeknevelés  |   örökbefogadás  |   gyermekvédelem  |   szociális ellátás
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít