egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A köznyelv munkahelyi balesetként említi a munkavégzés közben vagy azzal összefüggésben elszenvedett baleseteket, azonban egészségbiztosítási és jogi értelemben ezek a balesetek – amennyiben a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelnek – üzemi balesetek. A társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezők az üzemi baleset miatti keresőképtelenség idejére baleseti táppénzre jogosultak.

 

 

Munkahelyi – üzemi – baleset

 

Az üzemi baleseteket – társadalombiztosítási szempontból – négy kategóriába lehet sorolni:

 

  • a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri baleset,
  • munkába menet vagy onnan a lakásra (szállásra) menet közben éri baleset,
  • közérdekű vagy közcélú munka végzése közben éri baleset,
  • egyes társadalombiztosítási ellátások során éri baleset (pl. orvosi kivizsgálás).

 

Nem számít üzemi balesetnek, amely az alábbiak miatt történt:

 

  • ittasság,
  • munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka,
  • engedély nélküli járműhasználat,
  • munkahelyi rendbontás,
  • lakásról munkába vagy munkából lakásra menet közben az útvonal indokolatlan megszakítása.

 

Útmegszakítás esetén az indokot minden esetben tisztázni kell. Indokolt útmegszakításnak minősül például, ha valaki munkából hazafelé menet elhozza a gyermekét a bölcsődéből, az óvodából, kiváltja a gyógyszerét vagy bevásárol; ezzel szemben indokolatlan, ha valaki megáll például egy szórakozóhelyen, sportpályánál stb.

 

 

Teendők üzemi baleset esetén

 

Baleset esetén az első lépés, hogy az érintettnek a munkabalesetet azonnal jeleznie kell a munkáltató felé – személyesen vagy közvetítő útján, és szükség esetén orvosi segítséget kell kérnie. A törvény ugyanis rendelkezik arról is, hogy az a személy, aki az orvosi segítség igénybevételével vagy a baleset bejelentésével szándékosan késlekedett, nem jogosult az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira.

 

A munkáltatónak minden balesetet ki kell vizsgálnia a cég belső szabályozása alapján, amit a Munkavédelmi szabályzat melléklete tartalmaz. A vizsgálatot szakképzettséggel rendelkező munkavédelmi megbízott vezeti – üzemorvos bevonásával. Külső hatóság – területileg illetékes munkavédelmi hatóság, rendőrség – bevonására csak súlyos esetben van szükség, melyekről jogszabályok rendelkeznek.

 

A munkavállaló – és esetleg tanú – elmondása alapján minden esetben kitöltenek egy erre rendszeresített formanyomtatványt (jegyzőkönyvet), amit minden érintett és a munkahelyi vezető is aláír. A jegyzőkönyv alapján a baleseti táppénz megállapítására jogosult társadalombiztosítási kifizetőhely vagy a munkáltató székhelye szerinti illetékes kormányhivatal határozattal állapítja meg, hogy a munkáltatóhoz bejelentett baleset üzemi balesetnek minősül-e. Az üzemi baleset miatti keresőképtelenség idejére baleseti táppénz jár.

 

Előfordulhat, hogy a munkavállaló nem jelzi a munkáltatónak a baleset tényét, hanem rögtön orvoshoz fordul. A keresőképtelenségét csak az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott állami egészségügyi intézmény orvosa igazolhatja, tehát magánorvos erre nem jogosult.

 

A keresőképtelenség, illetve a keresőképesség elbírálására jogosult (szak)orvosok felsorolása a Magyar Államkincstár honlapján található.

 

Az orvos a leletre írt kódszámmal jelzi, ha munkabaleset történt; ez alapján a munkáltató köteles kivizsgálni a balesetet.

 

 

Társadalombiztosítási kifizetőhely

 

Ha a társadalombiztosítási ellátásra jogosult munkavállalók létszáma tartósan (6 egymást követő hónapban) eléri vagy meghaladja a 100 főt, a munkáltatónak kifizetőhelyet kell létrehoznia a munkahelyi baleseti táppénz és egyéb pénzbeli ellátások kifizetése céljából. Amennyiben ezt a létszámot nem éri el, akkor az ügyintézést a megyei kormányhivatal végzi.

 

 

Baleseti táppénz megállapítása

Baleseti táppénz akkor folyósítható, ha a bejelentett üzemi baleset tényét az erre jogosult szerv (munkahelyi kifizetőhely vagy a megyei kormányhivatal) határozattal megállapítja.

 

Baleseti táppénz annak jár, aki a társadalombiztosítási jogviszonya fennállása alatt vagy a biztosítása megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset miatt válik keresőképtelenné. 

 

A baleseti táppénz összegének megállapításánál jövedelemként kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló munkaviszonyban vagy egyéb biztosítási jogviszonyban elért, a személyi jövedelem-adóelőleg megállapításához az állami adóhatóságnak bevallott, társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni.

 

Amennyiben az igénylő a baleseti táppénzre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik 180 naptári napi folyamatos jövedelemmel, akkor a baleseti táppénz alapját ez alapján állapítják meg. Ha a biztosítási idő megszakadt, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A 180 napi jövedelem keresésekor legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni.

 

Ha az igénylőnek az előzőekben meghatározott időtartamban nincs 180 naptári napi jövedelme, akkor a baleseti táppénz alapját a jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyában elért – legalább 30 napnyi – tényleges jövedelem alapján, ennek hiányában a munkaszerződés szerinti jövedelem figyelembevételével kell megállapítani. A tényleges jövedelmet ebben az esetben is az ellátásra való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától az előző év első napjáig terjedő időszakban elért jövedelemből kell megállapítani.

 

A baleseti táppénz összege azonos lesz a fentiekben meghatározott baleseti táppénz alapjának naptári napi összegével, azaz 100%-ával; úti baleset (munkába menet vagy onnan a dolgozó lakására, szállására menet közben elszenvedett baleset) esetén ennek az összegnek a 90%-ával. 

 

Társadalombiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett biztosított (pl. álláskeresési támogatásban részesülő személy), illetőleg baleseti ellátásra jogosult személy esetében a baleseti táppénz összegét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150%‐ának alapulvételével kell megállapítani

 

Ha a baleseti táppénzre való jogosultság első napját megelőző egy éven belül valaki már részesült baleseti táppénzben, akkor ezt az időtartamot az újabb jogosultsági időtartamba be kell számítani. 

 

A baleseti táppénz előzményének vizsgálata során a nem baleseti táppénz folyósításának időtartamát mint táppénzelőzményt nem kell figyelembe venni. 

 

 

Baleseti táppénz igénylése

 

A baleseti táppénz iránti kérelmet, a jegyzőkönyvet és a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolást a munkáltatónál kell benyújtani. A dokumentumok átvételét a munkáltató igazolja, majd – ha a munkáltatónál nem működik kifizetőhely – a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz köteles továbbítani 5 napon belül.

 

Egyéni vállalkozó a baleseti táppénz iránti kérelmét írásban, a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnál nyújthatja be.

 

A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje a megérkezését követő naptól számított 8 nap, hiánypótlási eljárás esetén legfeljebb 60 nap.

 

 

Ismételt baleseti táppénzigény ugyanazon baleset miatt

 

Ha a sérült az első baleseti táppénz igénybevételét követő 180 napon belül ugyanazon üzemi baleset következtében, ugyanabban a jogviszonyában ismét keresőképtelenné válik, ismételten jogosult baleseti táppénzre, melynek összege a korábban megállapított összegnél nem lehet kevesebb.

 

Aki baleseti táppénzben részesül, köteles minden olyan tényt bejelenteni, melyek a táppénz folyósításának ideje alatt érintik az ellátásra jogosultságát: például ha megszűnik a biztosítási jogviszonya, vagy ha keresőtevékenységet folytat. 

 

 

A baleseti táppénz folyósításának időtartama

 

A baleseti táppénz az üzemi baleset napjától folyósítható. A baleseti táppénz jogosultságának időtartama független attól, hogy a beteg hány nap folyamatos, előzetes biztosítási idővel rendelkezik. Baleseti táppénz a balesetből eredő keresőképtelenség időtartamára, de legfeljebb egy évre jár, folyósítása – orvosi szakvélemény alapján – maximum egy évvel meghosszabbítható.

 

A baleseti táppénz folyósításának 240. napját követő 15 napon belül a baleseti táppénzt megállapító szerv értesíti a keresőképtelenséget elbíráló orvost a beteg baleseti táppénz jogosultsága megszűnésének időpontjáról.

 

 

Külföldön elszenvedett üzemi baleset

 

Magyarország egyes országokkal szociális biztonsági egyezményt kötött, melynek értelmében a magyar társadalombiztosítással rendelkező állampolgár külföldön elszenvedett üzemi balesete esetén kérelmezheti a baleseti táppénz megállapítását.

 

A kérelmet a járási hivatalhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az orvosi igazolást, valamint az üzemi baleset elismerésére vonatkozó bizonyítékok magyar nyelvű fordítását is. 

 

 

Jogorvoslati lehetőség

 

Amennyiben a kérelmező nem ért egyet a kérelme elbírálása során hozott döntéssel, akkor a döntés ellen közigazgatási pert indíthat a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervvel szemben. A bírósági felülvizsgálatot kérő keresetet a döntés közlésétől számított 30 napon belül a társadalombiztosítási kifizetőhelyhez kell benyújtani.

 

 

Vonatkozó jogszabályok

 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól

KULCSSZAVAK
üzemi baleset  |   munkahelyi baleset  |   baleseti táppénz  |   keresőképtelenség
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít